Policyer

Policy för ersättningar och kostnader i samband med tävlingar och läger

Nedanstående regler gäller i samband med aktivitet (tävling/läger) till vilken minst två aktiva från klubben anmäler sig. (Enskilda, som på eget initiativ anmäler sig till tävlingar, kan i viss mån betalas av klubben förutsatt att kostnaden ryms inom framtagen tävlingsbudget).

Ersättningspolicy för tävlande

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att tävla mycket och ofta. Därför har vi valt att avsätta en stor del av föreningens budget till ersättning för tävlingsavgifter och läger. Läs mer om klubbens ersättningspolicy för tävling här

Ersättningspolicy för medföljande coach/ledare

Alla kostnader för medföljande ledare betalas av klubben, inklusive ledarens del av resa och boende samt matkostnader upp till ??? kr per dag. Ersättning ges för medhavda kostnader som kan styrkas med kvitton. 

Reseersättning för tävlande

Billigaste färdmedel ska användas i samband med aktivitet (i regel allmänna kommunikationer). Dock utgår ersättning för resa med egen bil om tidsvinsten jämfört med allmänna kommunikationer överstiger en timme. Samåkning förutses ske om det är flera personer som ska till samma aktivitet. Läs mer om klubbens policy för resersättning till tävling och läger här.

Policy för kompisar som vill gästträna med Växjö kanot club

Personer från andra klubbar eller tidigare medlemmar som ”gästtränar” kan göra det utan att betala medlems- och träningsavgift. Så snart som träningen blir frekvent (i snitt mer än en gång per månad) ska medlems- och träningsavgift erläggas. Den som ”gästtränar” bör vara medlem och försäkrad i en annan förening.

(Bidrag till huvudtränare och funktionärer)

Huvudtränare och funktionärer får efter två terminers uppdrag ett bidrag på 1500 kr för att köpa valfri dräkt. Efter fyra terminer utgår ett nytt bidrag på 1500 kr, efter sex terminer ett nytt bidrag på 1500 kr osv. Summan kan ackumuleras i max 6 terminer.


Övriga policyer

Här följer lite allmänna regler om vad som gäller för dig som är medlem i klubben. 

Resersättning för övriga aktiviteter

Utöver reseersättning till tävlingar betalar Växjö Kanot Club också ut resersättning för övriga aktiviteter, så länge resans ändamål har ett tydligt syfte relaterat till Växjö Kanot Clubs verksamhet. Läs mer om klubbens villkor för övrig resersättning här

Utbetalning för kostnader/utlägg i samband med inköp av materiell till klubbens verksamhet

Alla utlägg som sker av medlemmar i syfte att främja klubbens verksamhet ersätts, så länge utlägget kan styrkas med ett kvitto, faktura eller liknande dokument och innehålla de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen, Skatteverkets regler etc. Innan du genomför ett köp bör du säkerställa att säljaren kan presentera korrekt kvitto, faktura eller liknande dokument. Växjö Kanot Club har som policy att endast bevilja ersättning för utlägg som kan styrkas genom ett korrekt underlag. 

Utbildningspolicy

I syfte att uppmuntra våra medlemmar till att ställa upp som ledare och vara funktionärer har vi valt att avsätta en stor del av föreningens budget till att bekosta ledarutbidlningar och kurser.  Läs mer om klubbens utbildningspolicy här


Eventuell återbetalningsskyldighet

Om Växjö Kanot Club har betalat ersättning till en medlem och där syftet varit att stärka medlemmens möjlighet att representera föreningen under året, kan styrelsen besluta att medlemmen blir återbetalningsskyldig i det fall omständigheterna förändrats. Läs mer om klubbens villkor för återbetalningsskyldighet här