Stadgar

Lägg till din rubriktext här

Reviderad: 2023-03-09

Stadgar för Växjö Kanot Club

Innehållsförteckning

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att främja kanotidrott.

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Kanot

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningens fullständiga namn är Växjö Kanot Club

Föreningens organisationsnummer är 829501-1731 Föreningen har sin hemort/säte i Växjö kommun.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Kanotförbundet (SKF) och är därigenom ansluten till Sveriges

Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Föreningen tillhör även RF-SISU Småland och Småland-Blekinge Kanotförbund (SDF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF, SKF eller vederbörande SDF- eller RF-SISU-distriktsstyrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda eller vissa grupper av ärenden se kap. 6, 4§.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Stadgetolkning och tvist

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna ska, utom i de fall då annan särskild ordning är bestämd i RF: s eller SKF: s stadgar, enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. Vardera parten svarar för egna kostnader. Kostnaderna för den skiljeman man utsett, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till SKF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas och det ska anges hur den medlemssökande kan överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligt till den som fått avslag på medlemsansökan inom tre dagar från dagen för beslutet.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom 3 veckor till Kanotförbundet. Lämnar Kanotförbundet förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt RF:s regler i 15 kapitlet.

2 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1kap 3§ nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

3 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller den som styrelsen delegerat ansvaret till. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska även SKF ge sitt samtycke.

4 § Utträde

Medlem som vill gå ur föreningen, kan anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlem inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Medlem som inte har betalt medlemsavgift efter avisering och påminnelse får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Har medlem nycklar till föreningens anläggningar ska de omedelbart återlämnas till styrelsen.

5 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning får föreningen ge medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom av styrelsen angiven tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som orsakat att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet om uteslutning eller varning ska skälen redovisas och det ska anges hur medlemmen kan överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligt till den berörde inom tre dagar från beslutsdagen.

6 § Överklagande

Beslut om vägrat medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas av den berörde inom 3 veckor till Kanotförbundet. Lämnar Kanotförbundet förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden enligt RF:s regler i 15 kapitlet.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, och ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse och dagordning till årsmötet ska skickas till medlemmarna av styrelsen senast tre veckor före mötet, eller kungörs inom samma tid på föreningens hemsida eller på annat lämpligt sätt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Styrelsen ska hålla verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska det anges var handlingarna finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska lämna ett skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.

3 § Sammansättning och beslutsmässighet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Om medlem inte kan delta får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen under föregående verksamhetsår och under innevarande verksamhetsår fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. a.) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b.) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
   1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
   2. föreningens kassör för en tid av ett år;
   3. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
   4. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
   5. 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
   6. ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Den som väljs får inte stå på omval till styrelsen eller vara revisor;
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 15. Mötet avslutas.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Undantag gäller för arbetstagare som har tydligt avgränsade uppgifter under en begränsad tidsperiod, exempelvis kursverksamhet.

7 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller om så begärs genom votering (rösträkning).

Med undantag för de i 1kap 7§ första stycket (stadgeändring) och 9§ (upplösning av föreningen) avgörs alla frågor genom omröstning med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster.

Omröstning sker öppet. Val ska ske genom sluten omröstning om röstberättigad medlem begär det.

Om det blir lika antal röster vid omröstning, som inte avser val, gäller det förslag som stöds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är fallet inte så avgör lotten.

Om det blir lika antal röster vid val avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.

8 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska formuleras skriftligt och innehålla skälen för begäran. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa det. Mötet ska hållas inom två månader från det att begäran lämnats till styrelsen. Kallelse och dagordning för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida eller på annat lämpligt sätt.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får den/de som krävt mötet vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 3 kapitlet 3§ och 4§.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. I valberedningen ska kvinnor, män och olika åldersgrupper finnas representerade. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de två ledamöterna så bestämmer.

2 § Uppdrag

Valberedningen ska senast 2 månader före årsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.

Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att lämna förslag på kandidater.

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast 3 veckor före årsmötet meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap 5§ 12:e punkten samt namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, en jämn könsfördelning eftersträvas.

Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder vald suppleant enligt beslutad ordning. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång, inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning, för tiden till och med nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Styrelsens uppdrag

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s och SKF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen har särskilt ansvar att;

 • varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare,
 • i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister,
 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • lämna räkenskaper med mera till revisorerna enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Sammanträdet kan vara fysiskt eller ske med hjälp av tekniska lösningar. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Styrelsemedlem får inte rösta i frågor där jävsförhållande kan finnas.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare om styrelsen så bestämmer. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden på ett verkställande organ som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som har fattat beslut i enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen om det. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.

7 kap Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

1 § Bildande och nedläggning av kommitté

Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Kommittéstyrelse eller underliggande organ

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som underliggande organ eller kommittéstyrelsen har.

3 § Budget och verksamhetsplan för kommitté

Kommittéstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan som ska gälla under nästföljande verksamhetsår för kommittén. Budget och planen lämnas till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.