BREV FRÅN KLUBBENS NYA ORDFÖRANDE

Vi vill tacka samtliga deltagare för det stora engagemanget på de extra årsmötet. Det var över 80 personer som anmälde sig och deltog. Samtidigt vill vi också passa på att tacka den avgående ordförande, Stefan Andersson, för sin insatts som ordförande under de senaste åren. Stefan kommer att avtackas ordentligt på årsmötet i mars. 
 
Arbetet i Växjö Kanot Clubs styrelse fortskrider och ett styrelsemöte är planerat i slutet på december. På detta möte kommer datum för ordinarie årsmöte att bestämmas och därefter kommuniceras ut. Styrelsen kommer också utse en valberedning. Dessutom föreslås Jennie Hedrén Hasselros gå in som adjungerande styrelseledamot fram t.o.m. årsmötet i mars. Jennie har ett stort engagemang i föreningen, goda idéer och ett stort förtroende bland föreningens medlemmar. Det är därför viktigt att inkludera Jennie i styrelsearbetet framöver. 
 
Inför och under det extra årsmötet, 14 december, blev det tydligt att det finns ett stort antal engagerade medlemmar i förtenningen. Människor som har känslor för Växjö Kanot Club och som vill föreningens bästa. Alla har olika förutsättningar att delta men alla ska känna sig lika välkomna att bidra med det man har möjlighet till. Därför tycker vi att det hade varit fantastiskt om det extra årsmötet blir startskottet för en ny positiv era i klubben. En era där alla föreningens ca 200 medlemmar känner sig inkluderade och villiga att bidra i verksamheten, oavsett om det är i det stora eller i det lilla. 
 
Med vänlig hälsning
Andreas Nivard och Jennie Hedrén Hasselros