Kallelse till årsmöte 2023  

Växjö Kanot Club kallar till årsmöte torsdagen den 9 mars kl 18.00.

Mötet kommer vara vid vårt klubbhus  i Evedal. Om det finns intresse att närvaro vid årsmötet skicka ett mejl till styrelsen@vaxjokanot.com

Alla årsmötesdokument inklusive styrelsens förslag till revidering av klubbens stadgar kommer finnas på hemsidan en vecka innan mötet. 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Revidering av klubbens stadgar enligt bifogat förslag
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. föreningens kassör för en tid av ett år;
  3. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  4. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  5. 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande; samt
  7. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Övriga ärenden
  1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  2. Information från styrelsen
 15. Stämmans avslutande

Växjö 2023-02-10
Styrelsen

Kaffe/te och fika serveras för närvarande vid årsmötet i klubbhuset. 
O.S.A till styrelsen@vaxjokanot.com senast 6 mars.