Valberedningens förslag

Enligt stadgarna skall valberedningen förslag delges föreningens medlemmar 3 veckor före årsmötet 16/2. 

§ 13 val av ledamöter Valberedningens förslag
a) föreningens ordförande för en tid av ett år

• Omval: Andreas Nivard
b) föreningens kassör för en tid av ett år

• Nyval: Björn Tingström
c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

(minst 3 övriga ledamöter)

  • Nyval: Lillemor Lundberg 2 år
  • Nyval: Christian Cervin 2 årFör info, Jennie Hedrén Hasselros sitter till 2024 valdes på 2 år 2022.

d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

• Nyval: Jonas Andersson

e) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
Ordinarie

  • Omval: Jörgen Danielsson
  • Omval: Heli ArvidssonStyrelsens förslag
    f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande• • •Valberedningens förslag
    g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

• Förslag är att överlåta åt styrelsen att löpande välja vem som representerar föreningen där representation krävs.