Dagordning till årsmötet

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Revidering av klubbens stadgar enligt bifogat förslag
 13. Val av ledamöter

Valberedningens förslag
a) föreningens ordförande för en tid av ett år

• Omval: Andreas Nivard
b) föreningens kassör för en tid av ett år

• Nyval: Björn Tingström
c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

(minst 3 övriga ledamöter)

 • Nyval: Lillemor Lundberg 2 år
 • Nyval: Christian Cervin 2 år
 • För info, Jennie Hedrén Hasselros sitter till 2024 valdes på 2 år 2022.

d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

• Nyval: Jonas Andersson

e) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
Ordinarie

 • Omval: Jörgen Danielsson
 • Omval: Heli Arvidsson

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande

Ordinarie

 • Omval: Lena Johansson
 • Omval: Ellinore Grundström
 • Omval: Andreas Berg

g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

• Förslag är att överlåta åt styrelsen att löpande välja vem som representerar föreningen där representation krävs.

14. Övriga ärenden

 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 2. Information från styrelsen

15. Stämmans avslutande